F5earth là nền tảng thương mại điện tử bền vững; nơi mà các sản phẩm nhựa sinh học, các sản phẩm từ sinh học và các công nghệ sáng tạo của các công ty sản xuất và startup gặp gỡ các khách hàng bền vững trên thế giới với cùng sứ mạng thay thế, giảm sử dụng, tái sử dụng và tái chế các sản phẩm nhựa tổng hợp trong chuỗi cung ứng của họ.